DATE Detail Categories
15/10/2563
ประกาศ แจ้งระงับการบริการ Internet Trading ผ่านโปรแกรม Streaming เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-14.15 น.
ประกาศ
14/10/2563
ประกาศขนาดของหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ
06/10/2563
ประชาสัมพันธ์การ Force Update แอพพลิเคชั่น Streaming for iPad, Streaming for iPhone และ Streaming for Android
ประกาศ
30/09/2563
ประกาศ เรื่องการปรับปรุงรายการซื้อ/ขายระหว่างวัน
ประกาศ
28/09/2563
ประกาศขนาดของหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ
03/09/2563
ประกาศ แจ้งการจัดส่ง SMS Pre-Confirm.
ประกาศ
10/08/2563
ประชาสัมพันธ์ เพิ่มการให้บริการ
ประกาศ
24/07/2563
ประกาศ แจ้งช่วงเวลาในการให้บริการเมนู ถอนเงินด่วน
ประกาศ
24/05/2563
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไป สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ประกาศ
15/04/2563
งบการเงินบริษัทประจำปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ประกาศ
09/07/2562
การคำนวณหลักประกันกรณีปิดสถานะของสัญญาด้านใดด้านหนึ่งออกจากสถานะสัญญาแบบคู่ Spread
ประกาศ
08/02/2562
การโอนเงินหรือชำระเงินเพื่อทำธุรกรรมกับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศ