การวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน เบื้องต้น
-แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
-การวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจอย่างง่าย
-วัฐจักรอุตสาหกรรม
-พื้นฐานงบการเงินอย่างง่าย
-อัตราส่วนทางการเงินยอดนิยม
วิทยากร : คุณนรินทร์ สิทธิวิไล ฝ่าย Retail Business Strategy
กำหนดการสัมมนา
วันที่
:
10 มีนาคม 2563
เวลา
:
13.00 - 16.00 น.
สถานที่
:
ห้องพาสุข ชั้น 15 อาคารเกษร ทาวเวอร์
แผนที่
:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่าย Online Service โทรศัพท์ : 02-009-8000